ŞANLIURFA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Şanlıurfa Büyükşehir Öğretmenevi ve A.S.O. Müdürlüğü Bayan Kuaför Salonu İlanı

Şanlıurfa Büyükşehir Öğretmenevi ve A.S.O. Müdürlüğü Bayan Kuaför Salonu İlanı

İHALE İLANI

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR ÖĞRETMENEVİ ve AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz Bayan Kuaför  Salonunun Amortisman Bedeli Karşılığı İşletmeciye verilmesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun  35/d ve 51/g maddesine göre pazarlık usulü yöntemiyle aşağıda belirtilen tarih ve saatte ihalesi yapılacaktır.

1.1.İdarenin                                        :

   a ) Adresi                                : HAMİDİYE MAH. A.KADİR KARAHAN CAD. No: 6  Haliliye - ŞANLIURFA

  b ) Telefon-Faks Numarası                  : 414 3157873- 414 3142375

  c ) Elektronik Posta Adresi                  : 765853@meb.k12.tr

  ç) İlgili Personelin adı Soyadı unvanı: Mehmet KILIÇ/Müdür ? Hacı ÇATKIN  /Müdür Yardımcısı

1.2.İstekliler,ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2.İhale konusu            :                  

   a ) Niteliği, türü  ve miktarı : Bayan Kuaför Salonunun Amortisman Bedeli Karşılığı İşletmeciye verilmesi

   b ) Yer                        :     Şanlıurfa Büyükşehir  Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Bayan Kuaför Salonu

   c ) İşin Süresi             : Sözleşme imzalandığı tarihte başlar,  1 yıl sonra sona erer. Yüklenicinin yasal sorumluluklarını yerine getirmesi şartı ve Öğretmenevi Müdürlüğünün onayı ile sözleşme birer yıl daha uzatılabilir. (Her halükarda toplam süre 5 yılı geçemez.)

3.İhalenin                               :

  c) Yapılacağı yer                             : Şanlıurfa Öğretmenevi ve ASO Düğün Salonu veya Muhasebe Birimi  

  b) Tarihi-Saati                                 : 26/07/2021   Saat 11:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

A.     Gerçek Kişi ise Türkiye'de Tebligat İçin Kanuni İkametgâh Belgesi veya Adres Beyanı Belgesi

B.      Tüzel Kişi ise Türkiye'de Tebligat İçin Adres Göstermesi (Adres Beyanı Belgesi)

C.     Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ustalık/kalfalık belgesi;

a.    Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına  kayıtlı olduğunu gösterir belge veya ustalık/kalfalık belgesi.

b.   Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar odasından tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bu bilgilerin tamamını bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d.   Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e.    İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartnamede yazılı veya ilanda yazılı olan (a),(b),(c) ve (d) bentlerinde istenilen belgelerin tamamını sunması ve iş ortaklığı beyannamesi sunması gerekir.

 

D.    İmza sirküleri vermesi,

a.    Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b.   Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

E.     Diğer Belgeler:

a.       Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

b.      Gerçek kişi ise Sabıka Kaydı (son bir ay içinde alınmış)

c.       İhale tarihi itibari ile son üç ay içerisinde SGK  ve Maliyeden alınmış vergi borcunu bildirir belge.

F.     Yer görme belgesi (örnek 1)

G.    2886 sayılı yasaya göre yasaklı olmadığına dair Taahhütname (Örnek 2)

H.    İhale Şartnamesi, Teknik Şartname, Sözleşme Taslağı Tasarısı (Her sayfası Ad-Soyad-Firma Unvanı yazılarak kaşelenerek imzalanmış ve zarf içine konulmuş olmalıdır.)

İ.       İhale doküman bedeli 100,00TL 'dir. İhale dokümanı Satın alındığına dair Dekont/Tahsilat Makbuzu/Fatura

J.      Şekli ve içeriği idarece belirlenen ihale dokümanında yer alan Teklif Mektubu

İlgili mevzuata göre geçerli banka teminat mektubu verilecek veya İdarenin Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Halk Bankası Şanlıurfa Emniyet Caddesi Şubesi 10100869 no'lu işletme hesabına yatırılacaktır.

 

5. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeleri içeren İhale Dosyasını almak isteyenler Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Halk Bankası Şanlıurfa Emniyet Caddesi Şubesi 10100869 no'lu  hesabına 100,00 TL yatırarak veya makbuz karşılığı muhasebe birimine ödeyerek, İhale Dokümanını mesai saatlerinde Öğretmenevi ve A.S.O. Müdürlüğümüzden temin edebilirler.

7. Teklifler  26/07/2021 tarihi, saat 11:00' a  kadar ŞANLIURFA ÖĞRETMENEVİ ve ASO MÜDÜRLÜĞÜ Muhasebe-Büro birimine verilebilecektir.

8. İstekliler tekliflerini ve eki ihale dokümanlarını doldurup kaşeleyip imzaladıktan sonra teslim edeceklerdir.

9. Verilen tekliflerin geçerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

10. Muhammen Bedel 1 (bir) yıllık  10.440,00 TL + KDV'dir.

11. İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. (Yasak fiil ve davranışlar hariç)

12. İş bu ilan 2 sayfa ve 12 (on iki) maddeden ibaret olup idareyi ve isteklileri bağlar.

 

 

 

 

             İş bu ilan metni  idaremizce hazırlanmıştır. 14/07/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ertuğrulgazi Mahallesi Osmangazi Caddesi No 14 Haliliye / Şanlıurfa - 0 (414) 280 63 00 / 0 (414) 280 63 23

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.