ŞANLIURFA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yıkım İşi İhale Duyurusu

ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- ŞANLIURFA İLİ, SURUÇ İLÇESİ, ALİGÖR MAHALLESİ, 282 NOLU PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN; 1 ADET ESKİ OKUL BİNASI, 2 ADET LOJMAN BİNASI VE 1 ADET PANSİYON BİNASI OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 4 ADET YAPININ HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ

 

 

Şanlıurfa İli, Suruç İlçesi, Aligör Mahallesi, 282 Nolu Parsel Üzerinde Bulunan; 1 Adet Eski Okul Binası, 2 Adet Lojman Binası ve 1 Adet Pansiyon Binası Olmak Üzere Toplamda 4 Adet binalarının enkazından çıkacak hurda malzeme karşılığı yıkım ve hafriyatın kaldırılması işi 2886 sayılı Kanunun 51. Maddesinin (a) bendi gereği Pazarlık Usulü (Açık Arttırma)  ile ihale edilecektir. 

 

Yıkılacak Taşınmaz        

Miktarı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

Okul Binası, Pansiyon ve Lojman

4 Adet

KDV Hariç 213.600,00TL

85.440,00TL

10/12/2021

10:00

1-İdarerenin

 a)Adres: Ertuğrulgazi Mahallesi, Osmangazi Cd. No 14, 63330 Haliliye/Şanlıurfa
b)Telefon ve faks numarası  : (0414 280 63 54 ? 0414 280 63 99)

c)Elektronik Posta Adresi: surfa@meb.gov.tr.

ç) İhale dokümanının görülebileceği Yer : Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesi duyurular sayfasından görülebilir. İhale dokümanını, ihale günü satın almak isteyenler 250,00TL şartname ücretini, Şanlıurfa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü hesabına yatırıldığına dair dekont karşılığında, yukarıda yer alan adresten satın alabilirler. (İhale doküman bedeli hiçbir suretle geri iade edilemez.) Makbuzlar ihale dosyası içinde komisyona sunulacaktır. İhale dokümanı satışı kargo, posta, e-posta veya fax yolu ile yapılmayacak olup, ödemeye ilişkin dekont karşılığından idareden yapılacaktır

2-İhale Konusu İşin

a)İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı:

Şanlıurfa İli, Suruç İlçesi, Aligör Mahallesi, 282 Nolu Parsel Üzerinde Bulunan; 1 Adet Eski Okul Binası, 2 Adet Lojman Binası ve 1 Adet Pansiyon Binası Olmak Üzere Toplamda 4 Adet binalarının enkazından çıkacak hurda malzeme karşılığı yıkım ve hafriyatın kaldırılması işi

Ayrıntılı bilgiye, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasında yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c)  İşin Süresi : İş yeri teslim tarihinden itibaren yıkım süresi 35 (Otuzbeş) takvim günüdür.

ç)  İşe Başlama Tarihi:  Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) iş günü içerisinde yer teslimine müteakip işe başlanacak olup, işin süresi yer teslim tarihinden itibaren 35 (Otuzbeş) takvim günüdür.

3- İhalenin Şekli: 2886 sayılı Kanunun 51. maddesi a)bendi gereği Pazarlık Usulü (Açık Arttırma)
a) İhalenin Yapılacağı yer: Ertuğrulgazi Mahallesi, Osmangazi Cd. No 14, 63330 Haliliye/Şanlıurfa, adresinde bulunan, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2. Kat, 219 numaralı toplantı odası.

b) İhalenin Tarih ve saati       : 10/12/2021  saat: 10:00

4. İHALE DOKÜMANI VE EKLERİ : Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü web adresinden ücretsiz olarak görülebilir.

5.MUHAMMEN BEDEL: KDV Hariç 213.600,00TL'dir.

6. TEMİNATLAR

a)Geçici Teminat: Şanlıurfa İli, Suruç İlçesi, Aligör Mahallesi, 282 Nolu Parsel Üzerinde Bulunan; 1 Adet Eski Okul Binası, 2 Adet Lojman Binası ve 1 Adet Pansiyon Binası Olmak Üzere Toplamda 4 Adet binalarının enkazından çıkacak hurda malzeme karşılığı yıkım ve hafriyatın kaldırılması işi için en az 85.440,00TL geçici teminat verilecektir. Geçici teminat, Şanlıurfa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün veznesine yatırılacaktır.

Teminat olarak kabul edilecek değerler: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Türk parası olarak sunulacak nakit teminatlar, Şanlıurfa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün veznesine firmanın adı, vergi numarası ve ihalenin adı belirtilerek  yatırılacaktır. Makbuzların/dekontların teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

b) İstekli, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31'inci maddesine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren, sözleşmeyi imzalamak, ihaleyle ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Kesinleşen ihale kararından sonra yüklenici tarafından teklif edilen bedel, sözleşme tarihinden itibaren 5 (Beş) iş günü içerisinde peşin olarak, Şanlıurfa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Veznesine yatırılması ve dekontun, Şanlırfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü-İnşaat ve Emlak/Yapım Bölümüne teslim edilmesi gerekmektedir. Sözleşme bedeli yatırılmadığı takdirde iş yeri teslimi yapılmayıp, yüklenici işe başlatılmayacaktır. Sözleşme tarihinden itibaren 5 (Beş) iş günü içerisinde sözleşme bedeli yatırılmadığı takdirde ihale fesih edilip geçici/kesin teminat irat (gelir) kaydedilecektir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve kesin teminat irat kaydedilir ve yüklenici hakkında 2886 sayılı D.İ.K.  84. maddesi hükmü (yasaklama) uygulanır.

7.İHALEYE KATILACAKLARIN SUNMASI GEREKEN BELGELER:

a) Tebligat için, Türkiye'de adres göstermeleri, gerçek kişilerin tebligat yapılacak adres beyan yazısı veya ikametgah belgesi, Tüzel kişilerin tebligat yapılacak adres beyan yazısı. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

b) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi.

c) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

d) Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri.

e) Gerçek kişi ise kendisinin, tüzel kişiliklerde şirket yetkilisi ait son altı ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi.

f) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi veya  oda kayıt belgesi

g) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesini, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeleri vereceklerdir. Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.

h) İstekli adına ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi.

ı) Bu ihalede konsorsiyum kabul edilmeyecektir.

i) İhale katılabilmek için geçici teminatı yatırdığına dair belge(Dekontta açıklama kısmına ihale adı ve ihaleye girecek isteklinin veya firmanın adı yazılacaktır.)

j) Ortak girişim beyannamesi : İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

k) Ortak girişim olması halinde, her halükarda isteklilerde aranılan tüm şartları ortak girişimi oluşturan tüm ortaklardan an az birinin sağlaması zorunludur ve ortak girişimin yapılmış olduğu ay içinde alınmış Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Noter Tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verilecektir.

l) 2886 sayılı D.İ.K göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair yazılı beyan.

8-BELGELERİN SUNULMA ŞEKLİ:

a)İstekliler, belirtilen tarih ve saate kadar, Ertuğrulgazi Mahallesi, Osmangazi Cd. No 14, 63330 Haliliye/Şanlıurfa, adresinde bulunan, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2. Kat, 219 numaralı toplantı odası adresinde yer alan İhale Toplantı Salonunda istenilen belgeleri ihale komisyonuna teslim edeceklerdir. Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak/Yapım Birimine ulaşması şarttır.

9-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.

11- Yıkım İşi ihalesi en yüksek teklifi veren istekliye ihale edilecektir.

12- İhale bedelinden yasal oranda damga vergisi, sözleşme ve karar pulu ile diğer vergiler tahsil edilecektir.

13-Söz konusu ihale kısmi teklife kapalı olup, ihaleye iştirak edecek istekliler işin tamamına teklifte bulunacaktır.

İLANEN DUYURULUR.

İlan eklerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Teknik Şartname

Standart Formlar

Sözleşme Tasarısı

Son Teklif Mektubu

İdari Şartname

Ertuğrulgazi Mahallesi Osmangazi Caddesi No 14 Haliliye / Şanlıurfa - 0 (414) 280 63 00 / 0 (414) 280 63 23

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.