ŞANLIURFA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yıkım İşi İhalesi

 

ŞANLIURFA İLİ, SURUÇ İLÇESİ, 4 ADET YAPININ HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ

 

ŞANLIURFA İLİ, SURUÇ İLÇESİ, 4 ADET YAPININ HURDA

 

KARŞILIĞI YIKIM İŞİNE AİT 18.02.2022 TARİHLİ ZEYİLANAME

 

 

İDARİ ŞARTNAME

 

Madde

Zeyilname Öncesi

Zeyilname Sonrası

3.1.B.

İhale Tarihi

28.02.2022

İhale Saati

10:00

İhale Tarihi

02.03.2022

İhale Saati

10:00

 

 
İLAN METNİ

 

Madde

Zeyilname Öncesi

Zeyilname Sonrası

İlan Başlığı

İhale Tarihi

28.02.2022

İhale Saati

10:00

İhale Tarihi

02.03.2022

İhale Saati

10:00

 

İHALE DOKÜMANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMAMIŞTIR. BASIN İLAN KURUMUNA GAZETE İLANI VERİLİRKEN

 

SİSTEMDEKİ TEKNİK ARIZADAN DOLAYI , SADECE İHALE TARİHİ DEĞİŞMİŞTİR.

 


 

Şanlıurfa ili, suruç ilçesi, aligör mahallesi, 282 nolu parsel üzerinde bulunan; 4 adet yapının hurda malzeme karşılığı yıkım ve hafriyatın kaldırılmasıişi 2886 sayılı kanunun 51. Maddesinin (a) bendi gereği pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

Yıkılacak Taşınmaz        

Miktarı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

Okul Binası, Pansiyon ve Lojman

4 Adet

KDV Hariç 318.465,98?

İstekliler, teklif edecekleri bedelin % 40'ından az olmamak geçici teminat vereceklerdir.

02/03/2022

10:00

 

1- İdarenin

a) Adres: Ertuğrulgazi Mahallesi, Osmangazi Cd. No 14, 63330 Haliliye/Şanlıurfa
b) Telefon ve faks numarası  : (0414 280 63 54 ? 0414 280 63 99)

c) Elektronik Posta Adresi: surfa@meb.gov.tr.

ç) İhale dokümanının görülebileceği Yer: İhale dokümanları, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün web sitesi olan, http://sanliurfa.meb.gov.tr/ adresinin, duyurular bölümünden ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek istekliler, yukarıda yer alan adresten dokümanları ücretsiz olarak temin ederek, ihaleye katılabilecektir. İhale dokümanının, İdareden satın alınması durumunda, idari şartnamenin 17.2. maddesinde yer alan IBAN numarasına 2.000,00?(İKİBİNTL), doküman bedeli olarak yatırılması ve dekontun Müdürlüğe sunulması karşılığından alınabilir(İhale doküman bedeli hiçbir suretle geri iade edilemez.). İdareden, ücret karşılığından alınan dokümanlara ait makbuz ihale dosyası içinde komisyona sunulacaktır. İhale dokümanı satışı kargo, posta, e-posta veya fax yolu ile yapılmayacak olup, ödemeye ilişkin dekont karşılığından idareden yapılacaktır.

 

2- İhale Konusu İşin

İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı:

Şanlıurfa ili, suruç ilçesi, 4 adet yapının hurda karşılığı yıkım işi. Şanlıurfa ili, suruç ilçesi, aligör mahallesi, 282 nolu parsel üzerinde bulunan 4 adet yapının, enkazından çıkacak hurda malzeme karşılığı yıkım ve hafriyatın kaldırılmasıişi

b) Ayrıntılı bilgiye, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasında yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c)  İşin Süresi : İş yeri teslim tarihinden itibaren yıkım süresi 25 (YİRMİBEŞ) takvim günüdür.

ç)  İşe Başlama Tarihi:  Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) iş günü içerisinde yer teslimine müteakip işe başlanacaktır.

3- İhalenin Şekli: 2886 sayılı Kanunun 51. Maddesi a bendi gereği Pazarlık Usulü

a) İhalenin Yapılacağı yer: Ertuğrulgazi Mahallesi, Osmangazi Cd. No 14, 63330 Haliliye/Şanlıurfa, adresinde bulunan, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2. Kat, 219 numaralı toplantı odası.

b) İhalenin Tarih ve saati: 02/03/2022 ? saat: 10:00

 

4- İhale Dokümanı Ve Ekleri:  Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü web adresinden ücretsiz olarak görülebilir ve temin edilebilir.


5- Muhammen Bedel: KDV Hariç 318.465,98?

 

6- Teminatlar

a) Geçici Teminat: Şanlıurfa ili, suruç ilçesi, 4 adet yapının hurda karşılığı yıkım işi için İstekliler, teklif edecekleri bedelin % 40'ından az olmamak geçici teminat vereceklerdir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri, idari şartnamenin 15. Maddesine uygun olan teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Türk parası olarak sunulacak nakit teminatlar, Şanlıurfa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün veznesine firmanın adı, vergi numarası ve ihalenin adı belirtilerek  yatırılacaktır. Makbuzların/dekontların teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

b) İstekli, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31'inci maddesine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren, sözleşmeyi imzalamak, ihaleyle ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Kesinleşen ihale kararından sonra yüklenici tarafından teklif edilen bedel, sözleşme tarihinden itibaren 5 (Beş) iş günü içerisinde peşin olarak, Şanlıurfa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Veznesine yatırılması ve dekontun, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü-İnşaat ve Emlak/Yapım Bölümüne teslim edilmesi gerekmektedir. Sözleşme bedeli yatırılmadığı takdirde iş yeri teslimi yapılmayıp, yüklenici işe başlatılmayacaktır. Sözleşme tarihinden itibaren 5 (Beş) iş günü içerisinde sözleşme bedeli yatırılmadığı takdirde ihale fesih edilip geçici/kesin teminat irat (gelir) kaydedilecektir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve kesin teminat irat kaydedilir ve yüklenici hakkında 2886 sayılı D.İ.K.  84. maddesi hükmü (yasaklama) uygulanır.

 

7- İhaleye Katılacakların Sunması Gereken Belgeler:

a) Tebligat için, Türkiye'de adres göstermeleri, gerçek kişilerin tebligat yapılacak adres beyan yazısı veya ikametgâh belgesi, Tüzel kişilerin tebligat yapılacak adres beyan yazısı.

b) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi.

c) Adli Sicil Kayıt Belgesi

d) Geçici Teminata İlişkin Belge

e) 2886 sayılı D.İ.K göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair yazılı taahhütname verilmesi. Ayrıca idare tarafından ihaleye katılan isteklilere ihale aşamasında Kamu İhale Kurumundan İhalelere katılmakta yasaklı olup olmadığı hakkında sorgulama yapılacaktır. Yapılan sorgulama sonucunda Kamu ihale kurumundan ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

f) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

g) Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri.

h) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi veya oda kayıt belgesi

ı) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesini, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeleri vereceklerdir. Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.

i) İstekli adına ihaleye katılacakların noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi.

j) İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter onaylı iş ortaklığı sözleşmesi ve iş ortaklığı beyannamesi.

 

8- Belgelerin Sunulma Şekli:

a)İstekliler, belirtilen tarih ve saate kadar, Ertuğrulgazi Mahallesi, Osmangazi Cd. No 14, 63330 Haliliye/Şanlıurfa, adresinde bulunan, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2. Kat, 219 numaralı toplantı odası adresinde yer alan İhale Toplantı Salonunda istenilen belgeleri ihale komisyonuna teslim edeceklerdir.

 

9- İdare, İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbesttir.

10-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.

11- Yıkım İşi ihalesi en yüksek teklifi veren istekliye ihale edilecektir.

12- İhale bedelinden yasal oranda damga vergisi, sözleşme ve karar pulu ile diğer vergiler tahsil edilecektir.

13- Söz konusu ihale kısmi teklife kapalı olup, ihaleye iştirak edecek istekliler işin tamamına teklifte bulunacaktır.

 

İLANEN DUYURULUR.


Ekler:

TEKNİK ŞARTNAME

İDARİ ŞARTNAME

SÖZLEŞME TASARISI

STANDART FORMLAR

SON TEKLİF MEKTUBU

FOTOGRAF

ZEYLNAME

 

 

Ertuğrulgazi Mahallesi Osmangazi Caddesi No 14 Haliliye / Şanlıurfa - 0 (414) 280 63 00 / 0 (414) 280 63 23

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.